تهیه‌ی کارت التماس دعا

مناسب با توان مالی‌تان، یکی از کارت‌های التماس دعا را انتخاب و پرداخت کنید.

توجه: بعد از ورود به صفحه‌ی جدید، باید نام خود و نام پدر و مادر و همچنین حاجتی که دارید را در قسمت «توضیحات» بنویسید.

************

برای کسانی که توان مالی خیلی کمی دارند.

چرا برای دعا کردن، پول می‌گیرید؟

************

برای کسانی که توان مالی کمی دارند.

چرا برای دعا کردن، پول می‌گیرید؟

************

برای کسانی که توان مالی متوسطی دارند.

چرا برای دعا کردن، پول می‌گیرید؟

************

برای کسانی که توان مالی خوبی دارند.

چرا برای دعا کردن، پول می‌گیرید؟

************

برای کسانی که توان مالی بالایی دارند.

چرا برای دعا کردن، پول می‌گیرید؟

.

.

.

.

بازگشت به صفحه‌ی اصلی التماس دعا

دیدگاه شما

fa فارسی
X