۱۲ اسفند

رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌خواهند برای همیشه تقلید از مجتهد خاص را کنار بگذارند و به احتیاط عمل کنند، مفید است.

بخشی از مقدمه:
غرض از نگارش این اثر، بی‌نیاز کردن منهاجی گرم‌رو از مراجعه به فقیه خاص و رها شدن از دغدغه‌ی یافتنِ مجتهد اعلم است. کسی که علاوه بر منهاج فردوسیان، به این احتیاطات عمل نماید، نیاز به تقلید نخواهد داشت و به اصطلاح فقهی، «محتاط» خواهد بود. گر چه مشهور این است که احتیاط، همیشه سخت و زمان‌بر است، ولی یافتن اعلم نیز همیشه پرابهام و بر طبق گمان و تخمین است. پس می‌ارزد که منهاجی به جای گشتن به دنبال اعلم، بار تکلیف را خود بر شانه‌ی همت گیرد و چنان عمل کند که قطع و یقین به انجام فرمان مولا برایش حاصل شود.
آنچه در این رساله اتفاق افتاده، جمع‌آوری احتیاطات فقهای بزرگوار شیعه ـ تا حد امکان ـ در فتاواست.
کسانی که بخواهند با جوانب این رساله به نحو علمی آشنا شوند، لازم است کتاب «اصول احتیاط منهاج فردوسیان» را ـ که در حقیقت، مقدمه‌ی مفصلی بر این رساله است ـ به دقت مطالعه نمایند.

قیمت: ۲۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”20″]

*****

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

*****

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه: ۱۷
احکام تقلید و احتیاط ۲۰
احکام طهارت ۲۴
…….» آب مطلق و مضاف ۲۴
…….» آب کُر ۲۴
…….» آب قلیل ۲۵
…….» آب جاری ۲۶
…….» آب باران ۲۷
…….» آب چاه ۲۸
…….» احکام آبها ۲۹
…….» احکام تخلی (بول و مدفوع کردن) ۳۱
…….» استبراء ۳۳
…….» کارهایی که خوب است در تخلی مراعات کنید ۳۵
نجاسات ۳۷
…….» ۱ و ۲ ـ ادرار و غائط ۳۷
…….» ۳ ـ منی ۳۷
…….» ۴ ـ مردار ۳۸
…….» ۵ ـ خون ۳۹
…….» ۶ و ۷ ـ سگ و خوک ۴۰
…….» ۸ ـ کافر ۴۰
…….» ۹ ـ شراب ۴۱
…….» ۱۰ ـ فُقّاع ۴۲
…….» ۱۱ ـ عرق جُنُب از حرام ۴۲
…….» ۱۲ ـ عرق شتر نجاستخوار ۴۳
…….» راه ثابت شدن نجاست ۴۳
…….» راه نجس شدن چیزهای پاک ۴۴
…….» احکام نجاسات ۴۶
مُطهِّرات ۵۰
…….» ۱. آب ۵۰
…….» ۲. زمین ۵۶
…….» ۳. آفتاب ۵۸
…….» ۴. استحاله ۵۹
…….» ۵. کم شدن دو سوم آب انگور ۶۰
…….» ۶. انتقال ۶۱
…….» ۷. اسلام ۶۱
…….» ۸. تبعیت ۶۲
…….» ۹. برطرف شدن عین نجاست ۶۳
…….» ۱۰. استبراء حیوان نجاستخوار ۶۳
…….» ۱۱. غایب شدن مسلمان ۶۴
…….» احکام ظرفها ۶۵
وضو ۶۸
…….» وضوی ارتماسی ۷۱
…….» دعاهای موقع وضو گرفتن ۷۲
…….» شرایط وضو ۷۳
…….» احکام وضو ۷۹
…….» چیزهایی که باید برای آنها وضو بگیرید ۸۲
…….» چیزهایی که باید باطل‌کنندهی وضو بدانید ۸۳
…….» احکام وضوی جبیره ۸۴
غسل‌های واجب ۸۹
…….» احکام جنابت ۸۹
…….» چیزهایی که نباید در حال جنابت انجام دهید ۹۰
…….» چیزهایی که بهتر است در حال جنابت ترک کنید ۹۱
…….» غسل جنابت ۹۲
…….» غسل ترتیبی ۹۲
…….» غسل ارتماسی ۹۴
…….» احکام غسل کردن ۹۴
استحاضه ۹۹
…….» احکام استحاضه ۹۹
حیض ۱۰۹
…….» احکام حائض ۱۱۲
…….» اقسام زن‌های حائض ۱۱۶
…….» ۱. صاحب عادت وقتیه و عددیه ۱۱۷
…….» ۲. صاحب عادت وقتیه ۱۲۱
…….» ۳. صاحب عادت عددیه ۱۲۴
…….» ۴. مضطربه ۱۲۵
…….» ۵. مبتدئه ۱۲۶
…….» ۶. ناسیه ۱۲۷
…….» مسائل متفرقه‌ی حیض ۱۲۸
نفاس ۱۳۲
احکام اموات ۱۳۷
…….» غسل مسّ میّت ۱۳۷
…….» احکام محتضر ۱۳۹
…….» احکام بعد از مرگ ۱۴۰
…….» احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت ۱۴۱
…….» احکام غسل میت ۱۴۲
…….» احکام کفن میت ۱۴۵
…….» احکام حنوط ۱۴۸
…….» احکام نماز میت ۱۴۹
…….» دستور نماز میت ۱۵۱
…….» کارهایی که خوب است در نماز میت انجام دهید ۱۵۳
…….» احکام دفن ۱۵۴
…….» کارهایی که خوب است در دفن انجام دهید ۱۵۶
…….» نماز وحشت ۱۶۰
…….» نبش (شکافتن) قبر ۱۶۱
غسل‌هایی که خوب است انجام دهید ۱۶۴
تیمم ۱۶۸
…….» اول از موارد تیمم ۱۶۸
…….» دوم از موارد تیمم ۱۷۱
…….» سوم از موارد تیمم ۱۷۲
…….» چهارم از موارد تیمم ۱۷۳
…….» پنجم از موارد تیمم ۱۷۳
…….» ششم از موارد تیمم ۱۷۳
…….» هفتم از موارد تیمم ۱۷۴
…….» چیزهایی که می‌توانید به آنها تیمّم کنید ۱۷۵
…….» دستور تیمم ۱۷۷
…….» احکام تیمم ۱۷۸
احکام نماز ۱۸۴
…….» نمازهای واجب ۱۸۴
…….» نمازهای واجب یومیه ۱۸۴
…….» وقت نماز ظهر و عصر ۱۸۴
…….» وقت نماز مغرب و عشا ۱۸۶
…….» وقت نماز صبح ۱۸۷
…….» احکام وقت نماز ۱۸۸
…….» نمازهایی که باید به ترتیب بخوانید ۱۹۱
…….» نمازهای مستحب ۱۹۳
…….» وقت نافله‌های یومیه ۱۹۴
…….» نماز غفیله ۱۹۵
احکام قبله ۱۹۸
پوشانیدن بدن در نماز ۲۰۲
لباس نمازگزار ۲۰۵
…….» شرط اول ۲۰۵
…….» شرط دوم ۲۰۹
…….» شرط سوم ۲۱۰
…….» شرط چهارم ۲۱۱
…….» شرط پنجم و ششم ۲۱۲
…….» مواردی که می‌توانید با بدن یا لباس نجس نماز بخوانید ۲۱۴
…….» چیزهایی که خوب است در لباس نمازگزار مراعات کنید ۲۱۷
…….» چیزهایی که خوب است در لباس نمازگزار ترک کنید ۲۱۸
مکان نمازگزار ۲۲۰
…….» جاهایی که خوب است در آنها نماز بخوانید ۲۲۵
…….» جاهایی که نماز خواندن در آنها را کم‌ثواب بدانید ۲۲۶
احکام مسجد ۲۲۹
اذان و اقامه ۲۳۳
واجبات نماز ۲۳۸
…….» نیت ۲۳۸
…….» تکبیره الاحرام ۲۳۹
…….» قیام (ایستادن) ۲۴۱
…….» قرائت ۲۴۴
…….» رکوع ۲۵۲
…….» سجود ۲۵۶
…….» چیزهایی که می‌توانید بر آنها سجده کنید ۲۶۱
…….» کارهایی که خوب است در سجده مراعات کنید ۲۶۴
…….» سجده‌ی واجب قرآن ۲۶۶
…….» تشهد ۲۶۷
…….» سلام نماز ۲۶۸
…….» ترتیب ۲۶۸
…….» موالات ۲۷۰
…….» قنوت ۲۷۰
…….» تعقیب نماز ۲۷۱
…….» صلوات بر استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ۲۷۲
مبطلات نماز ۲۷۴
…….» چیزهایی که خوب است در حال نماز ترک کنید ۲۸۰
…….» مواردی که می‌توانید برای آن، نماز واجب را بشکنید ۲۸۰
شکّیّات ۲۸۳
…….» شک‌های باطل‌کننده ۲۸۳
…….» شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کنید ۲۸۴
…….» ۱. شک در چیزی که محل آن گذشته است ۲۸۴
…….» ۲. شک بعد از سلام ۲۸۷
…….» ۳. شک بعد از وقت ۲۸۷
…….» ۴. کثیر الشّک (اگر زیاد شک می‌کنید) ۲۸۸
…….» ۵. شک امام و مأموم ۲۸۹
…….» ۶. شک در نماز مستحبی ۲۹۰
…….» شک‌های صحیح ۲۹۱
نماز احتیاط ۲۹۷
سجده‌ی سهو ۳۰۲
…….» دستور سجده‌ی سهو ۳۰۴
…….» قضای سجده و تشهد فراموش‌شده ۳۰۴
…….» کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز ۳۰۶
نماز مسافر ۳۱۰
…….» مسائل متفرقه ۳۲۷
نماز قضا ۳۳۲
…….» نماز قضای پدر و مادر که پسر بزرگتر باید بخواند ۳۳۴
نماز جماعت ۳۳۸
…….» شرایط امام جماعت ۳۴۶
…….» احکام جماعت ۳۴۷
…….» چیزهایی که خوب است در نماز جماعت مراعات کنید ۳۵۰
…….» چیزهایی که شایسته است در نماز جماعت ترک کنید ۳۵۱
نماز آیات ۳۵۴
…….» دستور نماز آیات ۳۵۷
نماز عید فطر و قربان ۳۶۰
اجیر گرفتن برای نماز ۳۶۴
احکام روزه ۳۶۸
…….» نیت ۳۶۸
…….» چیزهایی که باید باطل‌کنندهی روزه بدانید ۳۷۲
…….» ۱. خوردن و آشامیدن ۳۷۲
…….» ۲. جماع ۳۷۴
…….» ۳. استمناء ۳۷۵
…….» ۴. دروغ بستن به خدای تعالی و استادان منهاج (علیهم‌السلام) ۳۷۶
…….» ۵. رساندن غبار به حلق ۳۷۷
…….» ۶. فرو بردن سر در آب ۳۷۸
…….» ۷. باقیماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح ۳۸۰
…….» ۸. اَماله (تنقیه) کردن ۳۸۵
…….» ۹. قَی (استفراغ) کردن ۳۸۵
…….» احکام چیزهایی که باید باطل‌کننده‌ی روزه بشمارید ۳۸۶
…….» چیزهایی که شایسته است در حال روزه ترک کنید ۳۸۷
…….» روزه‌هایی که باید قضا کنید و کفاره هم بپردازید ۳۸۷
…….» کفاره‌ی روزه ۳۸۸
…….» جاهایی که باید فقط قضای روزه را بگیرید ۳۹۳
…….» احکام روزه‌ی قضا ۳۹۵
…….» احکام روزه‌ی مسافر ۳۹۹
…….»‌ مواردی که نباید روزه را بر خود واجب بدانید ۴۰۱
…….» راه‌های ثابت شدن اول ماه ۴۰۲
…….» روزهایی که نباید روزه بگیرید ۴۰۳
…….» روزه‌هایی که خوب است بگیرید ۴۰۴
احکام خمس ۴۰۸
…….» ۱. منفعت کسب ۴۰۸
…….» ۲. معدن ۴۱۵
…….» ۳. گنج ۴۱۷
…….» ۴. مال حلال مخلوط به حرام ۴۱۸
…….» ۵. جواهری که به واسطهی فرو رفتن در دریا به دست بیاورید ۴۱۹
…….» ۶. غنیمت ۴۲۰
…….» ۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد ۴۲۱
…….» مصرف خمس ۴۲۱
احکام زکات ۴۲۶
…….» شرایط واجب شدن زکات ۴۲۶
…….» زکات گندم و جو و خرما و کشمش ۴۲۸
…….» نصاب طلا ۴۳۳
…….» نصاب نقره ۴۳۳
…….» زکات شتر و گاو و گوسفند ۴۳۵
…….» نصاب شتر ۴۳۵
…….» نصاب گاو ۴۳۷
…….» نصاب گوسفند ۴۳۷
…….» مصرف زکات ۴۴۰
…….» شرایط کسانی که باید مستحق زکات بدانید ۴۴۳
…….» نیت زکات ۴۴۵
…….» مسائل متفرقه‌ی زکات ۴۴۶
…….» زکات فطره ۴۵۱
…….» مصرف زکات فطره ۴۵۴
…….» مسائل متفرقه‌ی زکات فـطره ۴۵۵
احکام حج ۴۵۸
احکام خرید و فروش ۴۶۳
…….» معاملات و شغل‌هایی که بهتر است ترک کنید ۴۶۳
…….» معاملاتی که باید باطل بدانید ۴۶۴
…….» شرایط فروشنده و خریدار ۴۶۸
…….» شرایط جنس و عوض آن ۴۷۰
…….» صیغه‌ی خرید و فروش ۴۷۲
…….» خرید و فروش میوهها ۴۷۲
…….» نقد و نسیه ۴۷۳
…….» معامله‌ی سلف ۴۷۴
…….» شرایط معاملهی سلف ۴۷۴
…….» احکام معاملهی سلف ۴۷۵
…….» فروش طلا و نقره به طلا و نقره ۴۷۶
…….» مواردی که میتوانید معامله را به هم بزنید ۴۷۷
…….» مسائل متفرقه‌ی خرید و فروش ۴۸۲
احکام شرکت ۴۸۴
احکام صلح ۴۸۹
احکام اجاره ۴۹۳
…….» شرایط مالی که آن را اجاره میدهید ۴۹۵
…….» شرایط استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهید ۴۹۶
…….» مسائل متفرقه‌ی اجاره ۴۹۷
احکام جُعاله ۵۰۳
احکام مُزارعه ۵۰۷
احکام مُساقات ۵۱۱
کسانی که نباید در مال خود تصرف کنند ۵۱۵
احکام وکالت ۵۱۸
احکام قرض ۵۲۳
احکام حواله دادن ۵۲۷
احکام رهن ۵۳۱
احکام ضامن شدن ۵۳۴
احکام کفالت ۵۳۸
احکام ودیعه (امانت) ۵۴۱
احکام عاریه ۵۴۶
احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی ۵۵۰
…….» احکام عقد ۵۵۰
…….» دستور خواندن عقد دائم ۵۵۱
…….» دستور خواندن عقد غیر دائم ۵۵۱
…….» شرایط عقد ۵۵۲
…….» عیب‌هایی که به واسطه‌ی آنها می‌توانید عقد را به هم بزنید ۵۵۴
…….» زنهایی که نباید با آنها ازدواج کنید ۵۵۵
…….» احکام عقد دائم ۵۶۰
…….» ازدواج موقت (متعه یا صیغه) ۵۶۲
…….» احکام نگاه کردن ۵۶۴
…….» مسائل متفرقه‌ی ازدواج ۵۶۶
احکام شیردادن ۵۷۱
…….» شرایط شیر دادنی که باید علت محرم شدن بدانید ۵۷۳
…….» آداب شیر دادن ۵۷۷
…….» مسائل متفرقه‌ی شیردادن ۵۷۷
احکام طلاق ۵۸۱
…….» عدّه‌ی طلاق ۵۸۳
…….» عدّه‌ی منهاجیاتی که شوهرشان مرده است ۵۸۴
…….» طلاق بائن و طلاق رجعی ۵۸۵
…….» احکام رجوع کردن ۵۸۶
…….» طلاق خُلع ۵۸۸
…….» طلاق مبارات ۵۸۸
…….» مسائل متفرقهی طلاق ۵۸۹
احکام غصب ۵۹۳
احکام مالی که پیدا می‌کنید ۵۹۹
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات ۶۰۳
…….» دستور سر بریدن حیوانات ۶۰۴
…….» شرایط سر بریدن حیوان ۶۰۵
…….» دستور کشتن شتر ۶۰۶
…….» چیزهایی که خوب است موقع سر بریدن حیوانات مراعات کنید ۶۰۷
…….» چیزهایی که خوب است در کشتن حیوانات ترک کنید ۶۰۸
…….» احکام شکار کردن با اسلحه ۶۰۸
…….» شکار کردن با سگ شکاری ۶۱۰
…….» صید ماهی ۶۱۲
…….» صید ملخ ۶۱۴
احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۱۶
…….» چیزهایی که خوب است موقع غذا خوردن رعایت کنید ۶۱۹
…….» چیزهایی که خوب است در غذا خوردن ترک کنید ۶۲۰
…….» چیزهایی که خوب است در نوشیدن آب مراعات کنید ۶۲۱
…….» چیزهایی که خوب است در نوشیدن آب، ترک کنید ۶۲۱
احکام نذر و عهد ۶۲۴
احکام قسم خوردن ۶۳۰
احکام وقف ۶۳۴
احکام وصیت ۶۳۹
احکام ارث ۶۴۹
…….» ارث دسته‌ی اول ۶۵۰
…….» ارث دسته‌ی دوم ۶۵۲
…….» ارث دسته‌ی سوم ۶۵۵
…….» ارث زن و شوهر ۶۵۹
…….» مسائل متفرقه‌ی ارث ۶۶۱
امر به معروف و نهى از منکر ۶۶۴
…….» شرایط امر به معروف و نهى از منکر ۶۶۴
…….» مراتب امر به معروف و نهى از منکر ۶۶۶

کلمات کلیدی: , , , , , , ,

27

 
 
 
20 نویسندگان
7 پاسخ‌ها
0 دنبال‌کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
1 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
جدیدترین نظرات قدیمی‌ترین نظرات
اشتراک برای:
حداد

به نظر منکه پیدا کردن مرجع تقلید به مراتب کار آسان تری نسبت به احتیاط است و خیال آدم هم راحت تر است

لیانا

برای شما مه دنبال راحتی هستید بله بهتره ولی اگر منهاجی باشید این رساله رو انتخاب میکنید تا جای هیچ شکو تردیدی باقی نمونه و آسوده خاطر باشید

خلیق

ببخشید اصول احتیاط منهاج فردوسیان کتابی جدا از رساله است؟؟ یا مقدمه همون رساله محسوب میشه و در یک کتاب هستن؟؟

حجت

سلام من فکر میکنم کتاب جدا باشه و ابتدا باید اصول احتیاط منهاج فردوسیان رو بخونید و بعد رساله رو مطالعه کنید

یاسر

اگر میشه نام فقهایی که در این کتاب از فتواهایشان استفاده کردید بگید

صبوری

خیلی خوب و جالب بود موفق باشید حاج فردوسی عزیز ما خیلی دوستون داریم

ناصر

اهل احتیاط بودن واقعا سخته و یه جورایی شک همیشه همراه آدمه وقتی یه نفرو انتخاب کنی مسیرت روشن ترو بهتر مشخص میشه

سبحان

حضرت محمد (ص) عالی ترین مرجع سر مشق اخلاقی الگو و… برای دنیای بشریت است؛ چرا که الگو بودن ایشان از سوی خداوند مورد تایید قرار گرفته است.

رحمن

موفقیت در زندگی بستگی به میزان بهره گیری از الگوی مناسب دارد، تلاش بدون سرمشق درست، پیامد درستی ندارد، از جمله چگونگی اخلاق و رفتار انسان ها در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است که باید در این بازه، از الگوی نیکی بهره جویند.شما میتوانید یکی از بهترین الگو های جوانان باشید

نفیسه اسلامی

با سلام خواستم مطلبی را ذکر کنم که مرتبط به این مقاله نیست اما نمیدانستم که کجا آن را ذکر نمایم و آن مطلب هم در مورد مطلب گذاری در وب سایت بود که بسیار کم هستند و اگر بیشتر بشوند می توانیم بیشتر از دانش حاج فردوسی عزیز بهره مند بشویم . از شما خواهشمندم که در روز تا آن جا که امکان دارد وتوانایی اش را دارید مطلب در سایت قرار دهید تا ما از این دانش بهره مند شویم و بتوانیم مسیر خداوندی را بهتر بپیامیم و در مسیر انبیائ و اولیای الهی قرار بگیریم و قدم بگذاریم. قطعا چنین مسیری بسیار می تواند زیبا، خوشایندو مطابق میل هر کس باشد به شرط آنکه به قوانین آن احترام بگذارد و بر قوانین دین و خداوند عمل کند و آنها را در زندگی خود جدی بگیرد. قطعا هر کس که این کار را انجام بدهید در مسیری خدواند قرار خواهد گرفت و با مطالبی که از این وب سایت ما می آموزیم می توانیم بهتر و مهجز تر در این مسیر قرار بگیریم و قطعا این دانش ارزش بسیار بالا و والایی دارد به اندازه ای که نمی توان روی آن قیمت گذاشت منتهی قیمت آن می تواند ثواب و فیضی باشد که بر اثر انتشار آن به دست می آورید که می تواند بسیار مثمرثمر تر از منافع مادی و گذرای دنیوی باشد. چرا که پاداش علم آموزی سیار زیاد است و نزد خداوند پاداش مخصوص خود را دارد پس بنا بر همین مسائل اگر می شود و امکانش وجود دارد اگر تعداد مطالبی که منتشر می شوند کمی بیشتر بشود بسیار بهتر است. البته مقالات طولانی ممکن است باعث رنجش برخی از کاربران و خستگی آنها بشود پس اگر چندین مقاله کوتاه درج شود می تواند نتایجی زیبا بیافریند. از شما بابت راه اندازی این وب سایت سپاس گذارم.

علیرضا

عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل به دست آورد،یا از مجتهد تقلید کند، یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده‏اى از مجتهدین عملى را حرام مى‏دانند و عده دیگر مى‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى‏دانند آن را بجا آورد. پس کسانى که مجتهد نیستند و نمى‏توانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

حسن سلطانی

انسان وقتی نزدیک مرز حرام خدا حرکت کند، بدون آن که خودش بفهمد، به حرام می افتد. رساله حاج فردوسی مارا از مرز حرام دور کرده و به سمت حلال خدا هدایت میکند

سعیدیاوری

ما، در امور مادّی دنیوی، احتیاط های عقلی داریم و در مواردی که خطر جدّی وجود دارد، بی مبالاتی نمی کنیم. مثلاً هیچ گاه روی لبه پرتگاهی که یخ زده است، راه نمی رویم و با خود نمی گوییم که ما یقین به پرت شدن نداریم! بلکه می گوییم: چون احتمال پرت شدن، یک احتمال جدّی است، احتیاط کردن، شرط عقلانیّت است. بنابراین از لبه پرتگاه تا حدّی که مطمئن شویم سقوط نمی کنیم، فاصله می گیریم.
جایی که در امور مادّی و دنیوی چنین احتیاطی پسندیده است، به طریق اوّلی در امر دین که ضرر احتمالی آن بسیار عمیق تر است، احتیاط کردن، شرط عقلانیّت است. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سفارشی به جناب کمیل بن زیاد- که از خواصِّ اصحاب ایشان بود- فرمودند:
یا کُمَیلُ! اَخُوکَ دینُکَ، فَاحتَط لِدینِکَ بِما شِئتَ.
ای کمیل! برادرت دین توست. پس به هر صورتی که می خواهی، برای (حفظ) دین خود احتیاط کن.

پاکرو

احتیاط در امر دین، حکم عقل است که می گوید: تا قبل از رسیدن به مرز حرام قطعی، انسان باید توقّف کند تا مطمئن شود به حرام نمی افتد

کسری

دین، امری حساس و بس خطیر است پس در فراگیری معارف آن اعتماد به هر کسی نمی توان کرد و باید فردی مطمین و قابل اعتماد پیدا کرد. ما در این امر حاج فردوسی را انتخاب کردیم

مجتبی سلیمی

قطعا کتابتون جزو بهترین هاست حاج فردوسی شما بهترین هستین دست مارم بگیرید

سینا پناهی

ممنون بابت تلاش هاتون که کار جوون های جویای دین رو راحت میکنید و کمک میکنید راحت ترین و درست ترین راهو بریم خداوند اجرتون رو بده التماس دعا

ملیحه

انسان می‌تواند در مسائل و احکام دینی آگاه شده ، بر اساس آگاهی خود و بدون مراجعه به مرجع تقلید( آگاه از احکام دین ) احکام و تکالیف الهی را انجام دهد . بر چنین کسی نه تنها تقلید لازم نیست. بلکه نباید تقلید کند .

فخریار

مگر میشود مرجع تقلید نداشت؟؟؟؟؟

مهدی اکرام

در فروع دین یعنی احکام و دستورهای عملی (نماز و روزه و…) انسان اگر مجتهد باشد (بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می‏کند. اگر مجتهد نباشد، باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به متخصصان مراجعه می‏کنند و از آن‏ها پیروی می‏نمایند.
نیز می‏تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدان کاری را حرام و بعضی مباح می‏دانند، آن را ترک کند، یا اگر بعضی مستحب و برخی واجب می‏دانند، آن را حتماً به جا آورد.
حال کسی که مجتهد نیست و عمل به احتیاط نیز نمی‏کند، واجب است از مجتهد اعلم تقلید نماید.
با توجه به این که عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسایل فقه دارد، راه صحیح برای توده مردم مراجعه به مجتهد و تقلید از او است

راضی

 تقلید از مراجع باید در خصوص فروع دین باشد. فرد مقلد باید یک شخص را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کند یا اینکه رساله همه مراجع را مطالعه کند و به آن حکمی که دیگر حکم‌ها را پوشش می‌دهد، عمل کند که به این نوع تقلید، عمل به احتیاط می‌گویند. برای نمونه بخشی از مراجع می‌گویند که باید یکبار مسح پا کشید، برخی می گویند باید دوبار مسح پا کشید. در این جا فردی که عمل به احتیاط می‌کند باید دوبار مسح بکشد که تمامی نظرات را پوشش دهد. عمل به احتیاط کار بسیار دشواری است. ولی با این رساله شما قطعا کار بسیار آسان میشود

جانان

امام صادق(ع) در حدیثی مشهور می‌فرمایند «هر کدام از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید، با هوای نفس مخالفت می‌کند و امر مولای خود ائمه معصومین(ع) را اطاعت می‌کند، پس بر مردم است که از او تقلید کنند»

کیان

همیشه به ما گفتن هر مسلمانی باید یک مرجع تقلید داشته باشد.

لیلا

سلام خاستم درجوابتون بگم که خیر بایدی وجود نداره و میشه طبق گفته های حاج فردوسی اهل احتیاط بود لطفا مطالب رو دقیق بخوانید.

فاطمه یاری

اگر اعمال شرعی کسی که مرجع تقلید نداشته با نظر مرجعی که بعد از آن به صورت صحیح ، انتخاب کرده مطابق باشد ، اعمالش صحیح است در غیر این صورت مسئله اختلافی است که هر کس در این مورد هم باید به نظر مرجعی که شرعا انتخاب کرده مراجعه نماید

احمدی

کسی که نخواهد تقلید کند مى‏ تواند عمل به احتیاط کند، یعنى در اعمال خود طورى رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلًا اگر بعضى از مجتهدین کارى را حرام و بعضى مباح مى ‏دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى ‏دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به ‏اطّلاعات نسبتاً وسیعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.

شیرزاد

آیا کسى که در میان مراجع کنونى، فقط درباره اعلمیّت مثلاً سه نفر شک دارد، مى تواند رساله هر سه نفر را بگیرد و بدون توجّه به نظر مراجع دیگر، که احتمال اعلمیّت آنها را نمى دهد،احتیاط کند؟

fa فارسی
X